loading please wait..

MEDIÁCIÓ

CSALÁDJOGI, PÁRKAPCSOLATI MEDIÁCIÓ

 .

.

 

Életünk folyamán sokfajta kapcsolatunk alakul ki, így a szüleinkkel, gyermekeinkkel, barátainkkal, munkatársainkkal, ügyfeleinkkel. Azt gondolom, hogy mindennél fontosabb az a kapcsolatunk, amelyben életünket összekötjük valakivel, akivel együtt élünk, fejlődünk, akivel együtt megöregszünk. Ebből a kapcsolatból merítjük a legtöbb erőt. Ahhoz, hogy elégedett, boldog életet éljünk, fontos, hogy ez a kapcsolatunk kielégítően működjön.

Bővebben:

Hiszem, hogy a legtöbb rossz kapcsolatot meg lehet javítani, a jót még jobbá tenni, és hitemnek megfelelően mindent meg is teszek azért, hogy minél több ember kiteljesedjen a kapcsolatában. Egy jó kapcsolat szenvedéllyel, meghittséggel, bizalommal van tele, a társak támogatják, tisztelik és elfogadják egymást a jó és a kevésbé jó tulajdonságaikkal együtt. Egy kiváló kapcsolatot fel kell építeni, és nap, mint nap gondosan tenni azért, hogy az fennmaradjon. Sajnos sehol nem tanítják meg nekünk, hogy hogyan kell felépíteni és megtartani egy igazán jó kapcsolatot. Módszeremmel azokat a technikákat igyekszem megtanítani ügyfeleimnek, amellyel a rossz kapcsolatot jobbá, a jó kapcsolatot kiválóvá tehetik. Továbbá nem elég a technikákat elsajátítani, azokat alkalmazni is kell, sőt meg kell szabadulnia a rossz szokásoktól, a családból hozott elavult mintáktól, amelyek a kapcsolat érdektelenné válásához, esetleg romlásához vezetnek. Segítségemmel új módszereket dolgozunk ki, és az új, helyes viselkedést gyakorolva, elhagyják a szokásos rutint.

Sokan talán azt gondolják, hogy „Ugyan már, a szerelem nem annyira bonyolult, hogy segítő kelljen hozzá, régen is egymásba szerettek, aztán elvoltak”, vagy „a szerelem elmúlik, elég, ha kijövünk egymással”, vagy „minden házasságban kompromisszumokat kell kötni a békesség kedvéért”. Semmi baj nincs ezzel, ha ez valakinek megfelel. Akkor van baj, ha ettől azt érzi, hogy valami hiányzik. Tegyük fel magunknak azt a kérdést, hogy ez kielégítő-e? Ha a válasz nem, akkor bizony érdemes tenni annak érdekében, hogy kielégítővé tegyük. Az a véleményem, hogy boldog kapcsolatban élni kívánatos.

Bármerre nézünk, azt látjuk, hogy az egyébként nagyszerű barátaink, ismerőseink, munkatársaink vallanak kudarcot ezen a legfontosabb területen. A statisztikák szerint a házasságok több mint fele válással végződik. Mi lehet a baj?

A baj az, hogy nem tanultuk meg működtetni a kapcsolatunkat. Rengeteg önismereti, önfejlesztő képzés, könyv áll rendelkezésünkre, amelyek segítségét fel is használjuk az egyéni fejlődésünkhöz. Megtanuljuk, hogyan álljunk ki magunkért, hogyan harcoljunk a saját céljainkért. Csak azt nem tanuljuk meg, hogy hogyan fejlesszük magát a kapcsolatot, hogyan álljunk ki a kapcsolatunkért, hogyan harcoljunk a közös célokért. Nem tanultuk meg, hogy hogyan férnek meg egymás mellett az egyéni és közös célok. Ma még mindig egy régi rossz beidegződés, hogy míg egy önismereti képzésen való részvétel az sikk, addig egy párkapcsolati tanácsadáson való részvétel szégyellnivaló. Miért? Hisz életünk legfontosabb területéről van szó!

Hiszem, hogy mindenki megérdemli a kiváló kapcsolatot, amelyben kiteljesedhet, amely nem a megalkuvásról, beletörődésről szól, hanem egy olyan kapcsolatot, amelyben jó élni: szenvedéllyel, gyengédséggel, vagy akár őrületesen, ha úgy tetszik, tele izgalommal, és élményekkel, vigasszal és támogatással, egymás feltétel nélküli szeretetével.

Forduljon hozzám bizalommal, akár már a kapcsolat elején is, hogy ne alakuljanak ki a fent említett problémák. Keressen bátran akkor is, ha úgy érzi, a problémákat nem tudja egyedül megoldani. Akkor is keressen, ha úgy érzi már nincs mit tenni, de rosszul érzi magát emiatt.

Mi a mediáció?

A közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV. törvény megfogalmazásában a közvetítés olyan sajátos permegelőző vagy bírósági, illetve hatósági eljárás befejezését elősegítő, egyeztető, konfliktuskezelő, vitarendező eljárás, amelynek célja a vitában érdekelt felek kölcsönös megegyezése alapján – a vitában nem érintett harmadik személy (mediátor) bevonása mellett – a vitarendezés megoldását tartalmazó írásbeli megállapodás létrehozása.

A közvetítő (mediátor) tehát egy teljesen semleges fél, akinek feladata, hogy a közvetítés során pártatlanul, lelkiismeretesen, legjobb tudása szerint közreműködjön/közvetítsen a felek közötti vitát lezáró megállapodás létrehozásában. Ugyanakkor a mediáció mégis több az úgynevezett egyezségközvetítésnél. A mediátor egyrészt segítséget nyújt abban, hogy a felek megtanuljanak kommunikálni egymással, valamint együtt tudjanak működni a jövőben, másrészt felvilágosítja a feleket az esetleges pereskedés hátrányairól.

Az én felfogásomban a  mediáció olyan konfliktuskezelési módszer, amely mindazoknak segít, akik a bírósági per, az örökre megszakadó kapcsolat, a kibékíthetetlen és fájó ellentét helyett egy jóval szelídebb és eredményesebb módszert szeretnének választani, ezzel esélyt adva konfliktusuk korrekt, vesztes mentes megoldásának.

Perbeszéd vagy párbeszéd?

Aki peres eljárást kezdeményez, az sokszor nincs tisztában azzal, hogy egy hosszadalmas vitatkozásnak néz elébe, amely többnyire még jobban elmélyíti a felek közti konfliktust, hisz a peres eljárás nem a probléma közös megoldására törekszik, hanem szerepéből adódóan, a jog eszközeivel próbál eldönteni egy jogvitát. A peres eljárásban a felek óhatatlanul kiadják a kezükből az irányítást, még akár az egyezség lehetőségét is, hiszen mindkét fél arra törekszik, hogy ő nyerjen, a másik fél vesztességével, ezért kevésbé hajlandó meghallgatni a másik fél érveit. Az új Polgári Perrendtartás részletesen kifejti, hogy: „a békés jövőre koncentrálás lényegileg tér el egy múltban keletkezett esemény miatti, vagyoni vagy személyi joggal kapcsolatban felmerült jogvita eldöntésétől”.

.

Miért jobb a mediáció a peres eljárásnál? .

.

Mediáció – Permegelőző eljárás.

.

Önkéntes, permegelőző konfliktusrendezés.

– A mediátor semleges, a közvetítés során pártatlanul, lelkiismeretesen, legjobb tudása szerint közreműködik abban, hogy a felek közötti vitát lezáró megállapodás létrejöjjön, a felek közös akarata szerint.

Hatékony, nincs nyertes és vesztes fél, kizárólag beszélgető felek vannak, hiszen a megállapodás mindkét fél igényeit szem előtt tartva jön létre.

– Gyors, mivel a felek érdeke, hogy minél hamarabb megállapodjanak, szemben az évekig tartó pereskedéssel.

Költséghatékony, hiszen nincs magas per- és ügyvédi költség.

Rugalmas, nincsenek határok, a mediációban bármi szabad, amely a felek jövőbeni békés kapcsolatát erősíti. A mediáció során a felek arra törekednek, hogy olyan megállapodás jöjjön létre, amely mindkét fél számára megnyugtató. Az irányítás, valamint a döntés, a felek kezében van, a mediátor csak segíti őket a kommunikációban, vagyis abban, hogy a megfelelő mederben haladjanak a megbeszélések, a harcos hozzáállás helyett a közös hang megtalálásával.

Méltányos egyezségre törekszik. A létrejött egyezséghez könnyebben tudják tartani magukat a felek, hiszen a saját maguk által hozott döntés végrehajtásában is érdekelve vannak, mivel az közel áll a szívükhöz, sokkal jobban vigyáznak arra, hogy a jövőben működjön, és minden bizonnyal nem kell majd külső segítséget igénybe venniük annak betartásához.

– Ha a feleknek az megnyugtatóbb, az általuk létrehozott egyezséget végrehajthatóvá tehetik, ha ahhoz a bíróság jóváhagyását kérik, minimális költséggel.

Bizalmas. A mediáció nem nyilvános, a közvetítőnek az eljárás során tudomására jutott tényekkel, adatokkal kapcsolatban szigorú titoktartási kötelezettsége A felek közös döntésén múlik, hogy az elhangzottakról kinek mit hoznak a tudomására.

.

Peres eljárás .

.

Kötelező jogvita eldöntés. A felek az idézésre kötelesek megjelenni, ott tényeket közölni, még akkor is, ha ez esetleg számukra kedvezőtlen.

– Az ügy ura a bíró, ő hozza meg a döntést, amihez a feleknek tartaniuk kell magukat.

– Az egyik fél nyertes a másik fél vesztes.

Hosszadalmas, mivel a peres eljárásoknál be kell tartani a jogszabályokban előírt határidőket, valamint a feleknek fel kell tárniuk az összes körülményt, – ez évekig eltarthat – amely alapján a döntés meghozható.

Költséges. Ki kell fizetni az eljárási- és perköltséget, ügyvédi díjat, amely az évekig elhúzódó per során igen magasra emelkedhet.

Rugalmatlan. Egy per során minden behatárolt, kizárólag a jogszabályi kereteken belül tárgyalhatnak a felek, jogszabály alapján jöhet létre a végeredmény. A peres eljárásban mind az irányítás, mind a döntés egy harmadik személy, a bíró kezében van. A bíró feladata, hogy a jogszabályok keretei között eldöntse a jogvitát. Nem feladata, és nincs is rá idő, hogy a felek konfliktusával mélységeiben foglalkozzon. A peres eljárás célja kizárólag a hatályos jog szerinti helyzet felderítése, ami számos esetben nem tökéletesen egyezik az igazságossággal, vagy a méltányossággal.

– A bíróság által meghozott döntéshez kevésbé tudják tartani magukat a felek, mivel a döntés minden esetben az egyikük javára történik, a másik fél marasztalásával. Az eredmény kizárólag az adott jogvita eldöntése, nem pedig a megoldás megtalálása.

Nyilvános. A bírósági tárgyalás főszabály szerint nyilvános, azon bárki részt vehet, Sőt a jogerős ítéleteket a bíróság közzé is teszi. .

.

Pereskedés helyett mediáció .

.

Mindent összevetve, azokban az esetekben, ahol a feleknek a jövőbeni kommunikációja elengedhetetlen, ahol az emberi oldal és a jövőbeni együttműködés a meghatározó, – így többek között a házassági bontóper során felmerülő járulékos kérdések esetében (ha gyermek is van a családban, akkor elengedhetetlen), vagy hagyatéki ügyekben, cégek közötti konfliktushelyzetben kifejezetten – rendkívül fontos, hogy együtt találják meg azt a megoldást, amely mindannyiuk számára elfogadható.

Tapasztalatom szerint sajnos a legtöbb válásos ügyben, örökösödési ügyben, vagy cégek közti vitában meghozott döntés, nem igazi megoldás a felek számára. Van ugyan a kezükben egy irat, amely lezárja a jogvitát, valamint megmondja, hogy kinek milyen jogai és kötelezettségei vannak, de az annak hátterében zajló konfliktus megoldatlan marad. Ráadásul ott van a lelkükben a „nyertes-vesztes vagyok”-érzése, ezért nem tudnak a békés együttműködésre koncentrálni.  Attól, hogy az éppen aktuális jogvita lezárult a felek között, a konfliktus nem zárul le vele automatikusan, sőt, legtöbbször a hosszú per során még jobban elmérgesedik.

Ezért véleményem szerint nem csak a jogvitát kell eldönteni, hanem magát a konfliktust kell megoldani. A mélyen gyökerező sérelmeket fel kell oldani, hiszen ha azokat nem oldjuk fel, újabb és újabb vitákat fog generálni. A mediáció tökéletesen alkalmas arra, hogy a feleknek esélyük legyen meghozni a mindannyiuk számára kielégítő megállapodást, amelyhez tartani tudják magukat, hisz mindannyian magukénak érzik. És ez lesz az a megállapodás, amely igazi megoldás lesz, ami tartósnak fog bizonyulni a jövőben is.

Irodánkban az alábbi területeken kérhet tőlünk közvetítői segítséget:

Családjogi viták: házasság felbontása, gyermekelhelyezés, illetve szülői felügyeleti jog gyakorlása tárgyában, láthatási, vitás kapcsolattartási jog körében, vagyonmegosztás esetén.

Párkapcsolati viták

 

 .


.

VÁLÁSI MEDIÁCIÓ

 

 

 

Ha úgy érzi, hogy elakadt a kommunikáció ön és társa között, és ez már visszafordíthatatlan, ha úgy érzi, hogy válni szeretne, első lépésként keressen fel egy mediátort.

A válási mediáció azoknak a pároknak szól, akik a hosszú, idegörlő, indulaterősítő pereskedés helyett, gyors és békés úton szeretnék házasságukat lezárni, mert keresik a jövőbeni együttműködést, akár azért mert közös gyereket nevelnek, vagy közös a vállalkozásuk, vagy mert úgy érzik, hogy ennyivel tartoznak egymásnak.

Ha megfogalmazódott önökben a válás gondolata, minél előbb jelentkezzenek a mediációra, ne engedjék magukat befolyásolni szülők, barátok, ügyvédek által, így sokkal nagyobb esély van a kielégítő megállapodásra.

A mediáció alatt:

-a felek választ kapnak arra, hogy mi miért történt, mindkét fél felismerheti saját helyzetét, felelősségét, viszonyát a megszűnő házassága iránt,

-a felek megismerik önmaguk, és a másik fél gyengeségeit, ezáltal elfogadhatják azokat, erőt és támogatást kapnak a krízishelyzet feldolgozásához,

-a gyermekkel kapcsolatos kapcsolattartási kérdésekben minden esetben a gyermek biztonságos jövője áll a középpontban. A mediátor végig szem előtt tartja a gyermek érdekeit, érzelmi fejlődését, nem az győz, akinek erőszakosabb ügyvédje van,

-a mediátor sokoldalú, szakmai felkészültsége teljes körű segítséget nyújt a helyzet professzionális megoldásához.

A válási mediáció menete:

Mindkét fél önkéntesen vesz részt benne, megbízzák a mediátort, aki jelzi, hogy elfogadja-e a felek felkérését, majd tisztázzák a mediáció szabályait.

 • Egyéni beszélgetés kezdődik, mindkét féllel külön-külön, hogy tisztázzák a konfliktust. –
 • Meghatározzák a mediáció célját.
 • Megkeresik a krízis okait, feltárják, hogy mi az oka a kommunikáció hiányának (pl. családi minta, elfejlődés, eltávolodás, hűtlenség)
 • az egyéni beszélgetések időtartama, a probléma mélységétől függően 2-3 alkalom, alkalmanként 2 óra
 • az előkészítő üléseket követő mediációs ülésen (5-6 óra) feltárják a kapcsolat értékeit, felvállalják a felelősségüket, kidolgozzák az együttműködési stratégiákat,  lefektetik a mediációs szerződés alapjait,
 • aláírják a mediációs megállapodást.

 

A válás hatása a gyermekre:

 

A válás során nem az a kérdés, hogy a gyermek sérül-e, vagy sem. Minden esetben sérül a gyermek, csak az a kérdés, hogy mennyire sérül!

 • a mediátor segítségével szembesülhetnek a felek azzal, hogy viselkedésükkel mekkora károkat okoznak gyermeküknek
 • felkészülhetnek a párok arra, hogy hogyan mondják el gyermekeiknek az ő életükre is kiható döntéseket,
 • a szülők tudatosan figyelhetnek arra, hogy a gyermekeik kimaradjanak a játszmákból, hogy ne legyenek azok vesztesei.

 

 

PÁRKAPCSOLATI MEDIÁCIÓ, COACHING

.

.

A válási mediáció az előkészítő ülések alatt átalakulhat párkapcsolati mediációvá, ugyanígy a párkapcsolati mediáció is válási mediációvá. A mediátor csak a folyamatért felel, a tartalomért a résztvevők a felelősek.

A párkapcsolati mediáció szintén egyéni beszélgetésekben történik, ahol a legnagyobb figyelmet az okok feltárása kapja. A felek nem a problémára fókuszálnak, hanem a problémát kiváltó okokra.

A hozzánk forduló  párokat végigvezetjük egy úton, amelynek folyamatában szembesülnek a problémáikkal, az azokat kiváltó okokkal, és közben megtanulnak beszélni a saját érzéseikről, megtanulnak mögé látni a dolgoknak.

A párkapcsolati mediáció során:

 • a párok gyorsabban feldolgozzák sérelmeiket, így az energiáikat sorsuk és kapcsolatuk jövőjének alakítására fordíthatják,
 • a mediátor támogatásával a múlt eseményeit tisztábban látják,
 • felismerik a kapcsolatuk értékeit, és erre építve új alapokra fektethetik kapcsolatukat
 • jól irányzott kérdésekkel megkeresik a legjobb megoldást, tervet készítenek, amelyet követnek majd, ezáltal elősegítik a pozitív változásokat. Ez a folyamat olyannyira tudatos, hogy teljesen megváltoztatja a kapcsolathoz való hozzáállást.
 • a felek kiléphetnek az önsajnálat csapdájából, illetve megtalálhatják a boldogsághoz vezető utat
 • változtathatnak a saját magukhoz és az élethez való hozzáállásukon is.
 • amennyiben az elkerülhetetlen, biztosítják a békés elválást.